Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden beschreven in deze disclaimer (hierna te noemen “Website voorwaarden”) zijn van toepassing op deze internetsites www.tourtempo.eu,   www.tourtempo.nl, en andere domeinen in eigendom van Tour Tempo Europe B.V. (hierna te noemen “TTE”), ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister KvK Middelburg onder nummer 20148547.

In deze Website voorwaarden wordt verstaan onder:

  • de webpagina(s): iedere webpagina van hierboven genoemde websites, waarin de uitgever een hyperlink naar deze Website voorwaarden opneemt met de intentie deze Website voorwaarden daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Aanvaarding van de Website voorwaarden
Door deze internetsites te bezoeken en/of de op of via deze internetsites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Website voorwaarden. Bezoek hierboven genoemde websites niet verder, indien u niet akkoord bent met deze Website voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze websites en deze Website voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de internetsites
De op of via deze internetsites aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel TTE tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt TTE expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsites aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins van de informatie. TTE beheert en onderhoudt deze internetsites vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsites aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsites vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. TTE garandeert niet dat deze internetsites foutloos of ononderbroken zal functioneren. De stylesheet, die gebruikt wordt voor deze internetsites, is zo algemeen mogelijk van opzet maar geoptimaliseerd voor Mozilla Firefox. Indien u een andere webbrowser gebruikt, kunnen sommige pagina’s een afwijkende weergave laten zien. Gebruik van deze internetsites dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsites in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsites aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Bepaalde (hyper)links in de genoemde webpagina’s, leiden naar websites buiten het domein van TTE, welke geen eigendom zijn van TTE, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de internetsites van TTE. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Wanneer TTE hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat TTE de op of via deze internetsites aangeboden producten, diensten of gekoppelde bestanden aanbeveelt zonder dat u vooraf een grondige beoordeling van deze producten, diensten of gekoppelde bestanden voor uw eigen toepassingssituatie zou dienen te maken. TTE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke externe internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door TTE niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
TTE, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsites aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo′s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsites te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TTE of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsites wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TTE is het niet toegestaan links naar sites van TTE weer te geven.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar TTE stuurt, kunnen onveilig zijn. TTE raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan TTE te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan TTE te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
TTE en/of haar agenten en handelspartners, licentiehouders of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als TTE op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsites, (ii) de informatie die op of via deze internetsites wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan TTE of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsites, (v) misbruik van deze internetsites, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsites beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsites. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van TTE.

Toepasselijk recht
Op deze internetsites en de Website voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Website voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Website voorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
TTE behoudt zich te allen tijde het recht voor de op of via dit internetportaal aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Website voorwaarden, te wijzigen en/of te vervangen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling geregeld na te gaan of de op of via deze internetsites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Website voorwaarden, is gewijzigd, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Alle wijzigingen van deze Website voorwaarden zullen leiden tot een ophoging van het versienummer zoals hieronder vermeld.

Copyright © 2015 Tour Tempo Europe® Website voorwaarden versie 3.1 augustus 2015