ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN:
Tussen Tour Tempo Europe B.V.® en Consument

Sectie 1: de Overeenkomst 

Deze overeenkomst vormt de Algemene Voorwaarden waaronder Tour Tempo Europe B.V. (hierna te noemen: “TTE”) met kantooradres Nieuwe Diep 40, 4465 AB Goes, Nederland goederen en services aanbiedt aan haar klanten en consumenten. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassingen op alle bestellingen, orders en alle communicatie tussen TTE en consument. De definities betreffen zowel het onderwerp in enkelvoud als in meervoud. De Nederlandse tekst is daarbij bepalend.

Sectie 2: Artikelen van de Overeenkomst

Artikel 1: Definities

In de Algemene Voorwaarden zijn de volgende definities gebruikt en van toepassing:

 • 1.1. Verkoop op afstand: Een e-commerce applicatie voor verkoop transacties via een website van TTE waarbij een of meer internet technieken voor de communicatie tussen TTE en Consument worden benut voor het maken en tot stand laten komen van een verkoop transactie(s);
 • 1.2. Overeenkomst: Deze overeenkomst voor Verkoop op afstand;
 • 1.3. Communicatietechniek op afstand: Middelen om Verkoop op afstand mogelijk te maken zonder de fysieke aanwezigheid van Partijen voor de totstandkoming ervan;
 • 1.4. Verkoper: Het bedrijf of deel van het bedrijf Tour Tempo Europe B.V. (“TTE”) actief in de markt voor e-commerce;
 • 1.5. Consument: De koper van de goederen of diensten zijnde de natuurlijke rechtspersoon, die niet handelt in de hoedanigheid van een bedrijf;
 • 1.6. Partijen: Elke Partij die behoort tot (de groep van) Consument of Verkoper;
 • 1.7.  Derden: Elke Partij die niet behoort tot (de groep van) Consument of Verkoper;
 • 1.8. Aanbod: Elk aanbod van goederen of services vallend onder de werking van deze Algemene Voorwaarden zoals door Verkoper aan Consument wordt gepubliceerd via Communicatie op afstand;
 • 1.9. Prijs:  De prijs van de goederen en services zoals aangeboden, exclusief de kosten van verpakking en verzending, zoals separaat aangegeven en genoemd vallende onder de Verkoop op afstand;
 • 1.10. Goederen: Het aanbod van goederen vallend onder de werking van de Overeenkomst en geaccepteerd door Consument als onderdeel van de verkooptransactie;
 • 1.11. Zichttermijn: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • 1.12. Call-off transactie: De overeenkomst voor Verkoop op afstand die betrekking heeft op call-off van goederen en services voor een bepaalde tussen Partijen overeengekomen tijdsperiode;
 • 1.13. Privacy Statement: De gegevens en voorwaarden, zoals die door TTE worden vastgelegd om de Verkoop te realiseren, en op de webpagina https://tourtempo.eu/nl/privacy/ staan vermeld.

Artikel 2:  Algemene Voorwaarden 2.1. Voorafgaand aan de Verkoop op afstand zoals door TTE gepubliceerd via Communicatie op afstand zal Consument zich op de hoogte stellen van de Algemene Voorwaarden. Consument kan om een kopie van de Algemene Voorwaarden verzoeken via e-mail of via website contact formulier (www.tourtempo.eu). 2.2. De Overeenkomst is van toepassing op elk contact tussen Partijen ongeacht de wijze van communicatie. 2.3. Geen enkele aanpassing aan de Algemene Voorwaarden zal werking hebben tenzij schriftelijk tussen Partijen overeengekomen.

Artikel 3:  Het Aanbod 3.1. De Goederen en services zullen duidelijk en helder worden gepubliceerd en beschreven, inclusief transparantie met betrekking tot de commerciële voorwaarden en prijsopbouw. Elk Aanbod kent een beperkte geldigheidsduur zoals aangegeven. 3.2. Elk Aanbod zal worden voorzien aan de Consument van de noodzakelijke informatie betreffende de verplichtingen van de transactie met nadruk op prijs, herroepingstermijn, wijze van betalen, termijn van afroep, transportkosten en andere relevante voorwaarden. 3.3 In het geval de Verkoop op afstand met andere middelen wordt afgehandeld en op andere prijsbasis, zullen Partijen dat voorafgaand schriftelijk overeenkomen.3.4 Verkoper zal voorafgaande toestemming hebben van Consument voor promotie activiteiten via Communicatie op afstand 3.5. Hoewel de grootst mogelijk zorg is besteed om Goederen correct weer te geven voor Verkoop op afstand en via andere publicatie, zijn kleine afwijkingen mogelijk. Alle afmetingen vermeld zijn bij benadering en de reproductie van publicatie materialen is beperkt nauwkeurig vanwege de reproductie kwaliteit die de gangbare fotografische en publicatie processen toelaten daarbij inclusief de instellingen die Consument gebruikt op zijn apparatuur.

Artikel 4:  Herroepingstermijn  4.1. Het Aanbod kent een herroeping termijn van veertien (14) dagen, ingaande op de dag van ontvangst van de Goederen, tenzij anders tussen Partijen overeengekomen met inachtneming van Artikel 4.3. 4.2. Gedurende de termijn heeft Consument het recht om de goederen te retourneren. Alle Goederen moeten in nieuw staat zijn en niet gebruikt, en in hun oorspronkelijke verpakking worden geretourneerd en van alle documentatie voorzien. Consument zal de kosten van verpakking en transport naar Verkoper voor zijn rekening nemen, tenzij anders bepaald. In het geval van het gebruik van services door Consument, zullen de kosten van Services tot het moment van gebruikmaking van het herroepingrecht voor Consument zijn. 4.3. Beperking(en) van de herroepingstermijn zal duidelijk worden aangegeven in het Aanbod of in de overeenkomst tussen Partijen. 4.4. Consument mag een Aanbod of transactie tijdens de herroepingstermijn opzeggen via e-mail naar support@tourtempo.eu of per brief met inachtneming van Artikel 5.3.

Artikel 5 :  Totstandkoming van de Overeenkomst  5.1. Consument kan de bestelling via Verkoop op afstand bevestigen en de transactie tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van acceptatie van het Aanbod door Consument. Verkoper zal de bestelling accepteren wanneer betaling door Verkoop op afstand (credit card, debit card of andere acceptabele betalingsmethode) is geautoriseerd en vrijgegeven. Elke e-mail, on-screen ontvangstbewijs of andere bevestiging van de bestelling dient om Consument te informeren dat het verzoek is ontvangen, maar dient op geen enkele wijze als bewijs van acceptatie niettegenstaande de tekst van genoemde e-mail of ontvangstbewijs. Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment voorafgaand aan acceptatie van een bestelling, elke bestelling te weigeren of deel van de bestelling, of om extra of betere informatie te verzoeken dienend voor verder onderzoek naar ondermeer i) kredietwaardigheid van Consument, ii) verificatie van het opgegeven verzendadres van Consument. 5.2. In het geval een herroepingstermijn van toepassing is op een call-off overeenkomst zal het inroepen van de herroepingstermijn door Consument worden gezien als beëindiging van de call-off bestelling. 5.3 Verkoper mag in overeenstemming met wettelijke bepalingen ter zake, additionele voorwaarden (“koop op proef”) stellen en/of opschorten het recht van Consument op de herroepingstermijn. 5.4 Indien er door consument een aanbetaling is gedaan en de bestelling wordt geannuleerd, en mits de Goederen niet aan Consument zijn verzonden, zal Verkoper de aanbetaling binnen dertig dagen terugstorten op de door Consument aangegeven rekening. 5.5. Verkoper zet state-of-the-art technische en organisatorische middelen in voor elektronische wijze van betaling.5.6. Persoonlijke informatie zal worden behandeld conform Verkopers Privacy Statement elders op deze website. 5.7. Indien Consument een duidelijke omissie aantreft bij de Verkoop op afstand, zal Consument Verkoper per direct informeren (sales@tourtempo.eu) . Consument zal de Goederen in bewaring houden en Verkoper zal Consument verwittigen betreffende de afhandeling van de omissie. Consument zal in dit geval redelijkheid en billijkheid betrachten bij het in bewaring houden van de goederen in goede conditie.

Artikel 6 :  Prijs en Betaling 6.1. Gedurende de looptijd van het Aanbod zullen prijzen niet worden aangepast, tenzij wettelijke bepalingen, zoals voor BTW en andere belastingen, worden verhoogd en Verkoper worden opgelegd of wanneer variabele prijsafspraken tussen Consument en Verkoper schriftelijk zijn overeengekomen. Consument kan de bestelling annuleren op de dag, dat een prijsverhoging wordt toegepast, mits de Goederen niet naar Consument zijn verzonden. 6.2. Alle prijzen zijn in Euro’s en zijn exclusief de kosten van verpakking en transport. In geval er importtarieven van toepassing zijn voor levering buiten het gebied van de Europese Unie, dan zullen deze extra import kosten worden doorbelast aan Consument. 6.3. Betaling zal plaatsvinden bij het plaatsen van de bestelling. Betaling kan geschieden met credit card ( Visa and MasterCard) of overboeking (Ideal of Paypal, en andere beschikbaar gestelde wijze). Andere credit cards kunnen niet worden geaccepteerd. Goederen zullen niet worden verzonden zonder, dat Verkoper autorisatie en vrijgave van de verschuldigde bedragen heeft ontvangen. 6.4. Prijzen zijn inclusief BTW en actueel zoals gepubliceerd. Verkoper behoudt zich het recht voor om prijzen te allen tijde aan te passen zonder Consument daarvoor vooraf te informeren. Prijzen zijn definitief ten tijde van acceptatie van de bestelling door Verkoper. 6.5. Verkoper behoudt zich het recht voor om te allen tijde kennelijke schrijf fouten en omissies te herstellen zonder aansprakelijkheid aan de kant van Verkoper. 6.6. Eigendom van de te leveren of geleverde goederen gaat over op Consument wanneer de goederen zijn geleverd, en Verkoper betaling in cash heeft ontvangen, of vrijgegeven betalingen heeft ontvangen voor het volledige bedrag, dat Consument aan Verkoper is verschuldigd.

Artikel 7 :  Garantie 7.1 Goederen worden geleverd met een garantie periode van negentig dagen, zoals door de producent van de goederen wordt geleverd. Consument kan wellicht aanspraak maken op verdere wettelijke bepalingen betreffende garantie. 7.2. In het geval van Goederen met een gebrek geldt: 7.2.1. Voor al uitgevoerde orders binnen een dertig dagen periode (na datum van verzending door Verkoper) zal Verkoper het artikel vervangen op kosten van Verkoper. 7.2.2. Voor al uitgevoerde orders ouder dan dertig dagen (vanaf datum van verzending door Verkoper) en binnen een periode van zestig dagen kan Consument het artikel naar Verkoper retourneren. Verkoper zal in overleg treden met de producent voor inspectie van het artikel ter eventuele reparatie of vervanging. Als na inspectie blijkt, dat garantie van toepassing is, zal Verkoper het artikel en de goederen vervangen en aan Consument de kosten van retourzending vergoeden, zulks onder overlegging van documentatie ter zake. 7.2.3 Verkoper accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor Goederen die tijdens retourzending vermist raken of beschadigd.

Artikel 8:  Uitvoering en Levering 8.1. Verkoper handelt volgens de laatste inzichten op het gebied van Verkoop op afstand en Communicatietechniek op afstand, zoals van een professionele Verkoper kan worden verwacht. 8.2 Levering aan de Consument zal geschieden op het adres zoals door Consument aan Verkoper is opgegeven ten tijde van acceptatie van het Aanbod. 8.3. Verkoper zal de Goederen leveren conform het bepaalde in Artikel 3. binnen een termijn van dertig dagen. Wanneer de Goederen niet uit voorraad kunnen worden geleverd, of vertragingen optreden of een deel van de bestelling kan worden geleverd, zal Consument worden geïnformeerd binnen de genoemde dertig dagen periode. Consument mag vervolgens het Aanbod annuleren zonder kosten voor Consument door middel van schriftelijke bevestiging aan Verkoper. 8.4. Wanneer de gevraagde goederen niet kunnen worden geleverd conform Artikel 8.3 kan Verkoper Consument een alternatief artikel aanbieden. 8.5. Verkoper is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor vertraging in de aflevering van Goederen, noch voor eventuele gevolgschade hoe dan ook ontstaan. Verkoper zal Consument binnen veertien dagen vanaf acceptatie van het Aanbod informeren mochten Goederen niet kunnen worden verzonden conform bestelling. 8.6. Bij ontvangst van de Goederen dient Consument de documentatie nauwgezet na te zien op relevant artikelnummer en aantal artikelen. 8.7. Mocht consument een verschil tussen bestelde en geleverde Goederen en hoeveelheden constateren, dan zal Consument dit binnen twee werkdagen aan verkoper laten weten (schriftelijk of per e-mail). Beschadigde Goederen dienen te worden teruggezonden in overeenstemming met Artikel 9 hieronder.

Artikel 9:  Retourneren 9.1. De kosten van retourzending zullen alleen worden vergoed wanneer door Verkoper foutieve goederen zijn verzonden aan Consument. 9.2. Het in Artikel 9 bepaalde geldt in elk geval niet voor Goederen die: 9.2.1. bederfelijk waar betreffen; 9.2.2. verpakte audio of video goederen of computer software waarvan de originele (verzegelde) verpakking is geopend; 9.2.3. Goederen die specifiek voor Consument zijn gemaakt of aangepast aan persoonlijke wensen; of 9.2.4. boeken en magazines. 9.3. Goederen vermeld in Artikel 9.2.1. tot en met 9.2.4. kunnen niet worden teruggezonden tenzij: 9.3.1. er foutieve levering van artikelen heeft plaatsgevonden; 9.3.2. zulke artikelen worden teruggezonden in antwoord op terugroepen van Goederen door de producenten van die Goederen; of 9.3.3. dergelijke artikelen zijn beschadigd of een gebrek vertonen. 9.4. Aan Verkoper teruggezonden Goederen dienen vergezeld te gaan van een kopie van de leveringsbon of een brief van Consument met daarop naam van de consument, adresgegevens, aantallen artikelen en de reden voor de retourzending. 9.5. Retourzending die tijdens transport of verzending vermist of beschadigd raken kunnen niet door Verkoper worden gecrediteerd. Indien Consument niet binnen veertien dagen een bevestiging heeft ontvangen of credit ontvangen, dient Consument Verkoper in te lichten ter zake. 9.6. Elke retourzending van artikelen of goederen dient op kosten van Consument te worden ingezonden en te worden verpakt in het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal voorzien van correcte adressering van Verkoper. Goederen dienen in dezelfde conditie zoals ontvangen door Consument te worden geretourneerd. Adressering en e-mailgegevens voor contact met Verkoper staan op de website vermeld. Het is aan te bevelen om een betrouwbare koeriersdienst of aangetekende verzending te gebruiken. Behoud verzendbewijzen of tracking nummers van verzending daar Verkoper geen aansprakelijkheid accepteert voor welke vermiste Goederen dan ook, totdat deze bij Verkoper zijn geleverd en afgetekend voor ontvangst. 9.7. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen met Verkoper, kunnen Goederen alleen tegen retourbetaling worden teruggezonden indien Goederen niet zijn gebruikt, compleet zijn en in de originele verpakking. Notie: mocht Consument Goederen terugzenden (die niet onder Garantie vallen), dan zullen vervoerskosten voor het versturen van nieuwe Goederen of artikelen aan Consument worden doorberekend. 9.8. Niettegenstaande wettelijke bepalingen ter zake kunnen annuleringen van orders onder de Overeenkomst alleen door Verkoper worden geaccepteerd. 9.9. In geen geval kunnen bestellingen worden geannuleerd die niet onder Verkoop op afstand zijn geleverd en die zijn gesourced namens Consument.

Artikel 10:  Call-off Transacties 10.1. Call-off transacties tussen Partijen overeengekomen, kunnen worden geannuleerd door elke Partij met drie maanden opzegtermijn. 10.2. Call-off transactie overeenkomsten kennen een beperkte geldigheidstermijn van twaalf maanden. 10.3. Wanneer Partijen de Call-off overeenkomst wensen te verlengen, zal de opzegtermijn van de verlenging tevens drie maanden bedragen, deze zaak schriftelijk tussen Partijen overeen te komen.

Artikel 11 :  Beperking van Aansprakelijkheid 11.1. Behoudens het gestelde in artikel 11.3. hierna en behoudens elders in de Overeenkomst is bepaald, worden alle garanties, voorwaarden en overige bepalingen, direct of indirect, impliciet of expliciet, uitgesloten of beperkt in overeenstemming met wettelijke bepalingen. 11.2.Behoudens het gestelde in Artikel 11.3, is Verkoper gevrijwaard voor aansprakelijkheid voor verlies, schade, of kosten van Consument als direct of indirect gevolg van het niet voldoen aan verwachtingen, kwaliteit van handelswaar, van fit-for-purpose, en voldoen van beschrijvingen. Consument vrijwaart Verkoper hierbij van alle rechten en/of rechtsmiddelen, die Consument mogelijk heeft of heeft gehad ten aanzien van verlies, schade of kosten en/of ten aanzien van schending of in gebreke stelling ten aanzien van garanties betreffende kwaliteit, fit-for-purpose, of beschrijving van Goederen. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor directe, indirecte dan wel gevolgschade. 11.3. De bepalingen onder Artikel 11.1. en 11.2. zijn niet van toepassing daar waar Consument handelt in de hoedanigheid van Consument en de bepaling in strijd zouden zijn met wettelijke bepalingen ter zake. 11.4. Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen Partijen, zal de aansprakelijkheid van Verkoper onder de Overeenkomst bij elke transactie van Goederen of Service nimmer meer bedragen dan het totaal van de Prijs van de goederen of het totaal aan betalingen voldaan voor Services.

Artikel 12 :  Geschillen  12.1. Op de Algemene Voorwaarden tussen Verkoper en Consument zal uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn. 12.2. Geschillen betreffende het Aanbod of de levering van Goederen kunnen worden voorgelegd door zowel Verkoper als Consument aan de bevoegde rechter in Nederland. 12.3. Niettegenstaande de bepalingen van 12.2 zal Consument voorafgaand aan het inroepen van rechtsmiddelen, in alle redelijkheid en billijkheid handelen, en Verkoper de mogelijkheid bieden om de klacht van Consument binnen redelijke termijn(en) op te lossen.

Artikel 13 :  Overige Bepalingen 13.1. Mochten bepalingen van de Overeenkomst (deels) in tegenspraak zijn met wettelijke bepalingen ter zake, dan zal dit geen werking hebben op de overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden en Overeenkomst. 13.2. Verkoper zal niet aansprakelijk zijn jegens Consument voor vertraging of het niet leveren onder de Overeenkomst als gevolg van Force Majeure of omstandigheden buiten de invloedsfeer van Verkoper, zoals onder andere ten gevolge van civiele of militaire acties, noodsituaties, brand of overstroming, stakingen, lock-outs en andere geschillen in de industrie, Acts of God, oorlog of andere geschillen, en acties of omissies door Derden. 13.3. De Overeenkomst inclusief het Aanbod omvat de bestelling en is weergave van de transactie voor koop en verkoop tussen Partijen en vervangt alle andere correspondentie, voorstellen, overeenkomsten, en contacten tussen Partijen, uitgezonderd gevallen van aantoonbare verkeerde voorstelling van zaken door een van Partijen. 13.4 Vertraging, onachtzaamheid, of nalatigheid van de kant van Verkoper zal geen vrijwaring betekenen van alle rechten onder de Overeenkomst van Verkoper jegens Consument. 13.5. Alleen Verkoper kan zonder voorafgaande waarschuwing de inhoud van de Algemene Voorwaarden aanpassen of vervangen evenals de inhoud van de informatie over Verkoop op afstand en Communicatietechniek op afstand. Consument kan zichzelf van tijd tot tijd vergewissen van de inhoud van de informatie zoals die op de website(s) wordt weergegeven. Aanpassingen vallende onder Artikel 13.5 zullen bestaande Aanbiedingen of orderafhandeling van bestellingen niet effectueren. 13.6. Aanpassingen aan de Algemene Voorwaarden voor Verkoop op afstand en Communicatietechniek op afstand zoals op de website(s) van TTE gepubliceerd, zullen leiden tot ophoging van het versienummer, zoals hieronder vermeld.

Copyright© 2018 Tour Tempo Europe B.V.® Algemene Verkoopvoorwaarden versie 3.1 (13 June 2014, 14 maart 2017, 23 mei 2018).